Diagnozy

o

DIAGNOZA PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Diagnoza ma na celu rozpoznanie dysfunkcji oraz opracowanie programu terapeutycznego. Diagnoza poprzedzona jest wywiadem z rodzicem, następnie pracą z dzieckiem podczas, której terapeuta obserwuje spontaniczne zachowania dziecka, podczas swobodnej zabawy. Sprawdza jego reakcję na stymulację sensoryczną oraz wykonuje określone testy. Na końcu terapeuta spotyka się z rodzicami w celu omówienia diagnozy.

DIAGNOZA NEUROLOGOPEDYCZNA

Badanie obejmuje diagnozę wad i zaburzeń mowy, percepcji wzrokowej i słuchowej, motoryki dużej i małej, przetrwałych odruchów neurologicznych oraz wywiad z rodzicami.

KORP – karty osiągnięć rozwoju psychoruchowego

Jest to narzędzie do wstępnej oceny rozwoju dziecka od 1 miesiąca życia do 11 roku życia. Diagnozując sprawdzamy czy rozwój odbywa się harmonijnie. Po skończonej diagnozie tworzy się profil dziecka, dzięki któremu wiemy jakie sfery rozwoju są prawidłowe, a które opóźnione. W stosunku do sfer opóźnionych podejmuje się szybka interwencję, celem rozpoczęcia terapii. Sfery rozwoju na podstawie których ocenia się dane umiejętności: – rozwój ruchowy, motoryka precyzyjna i lateralizacja, spostrzeganie wzrokowe, koordynacja wzrokowo – ruchowa, komunikowanie się i mowa, emocje i relacje społeczne, umiejętności przedszkolne, umiejętności szkolne.

PEPR - Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytami w oparciu o profil psychoedukacyjny

Diagnoza, która opiera się na sferach najbliższego rozwoju dzieci od 6 miesiąca życia do 7 roku życia. Głównym celem diagnozy jest pokazanie czego dziecko jest w stanie nauczyć się w najbliższym czasie. Ocena skupia się na siedmiu sferach: naśladownictwo, percepcja, motoryka duża, motoryka mała, koordynacja wzrokowo – ruchowa, funkcje poznawcze, komunikacja ( mowa bierna i czynna). Na podstawie diagnozy można również sprawdzić zainteresowanie dziecka zabawą, nawiązywanie kontaktów oraz reakcję na bodźce i mowę.

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5)

SB5 to powszechnie stosowany na świecie, indywidualnie przeprowadzany specjalistyczny test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze w populacji i w szczególności w grupach specjalnych. Test odpowiedni dla badanych w wieku od 2;0 do 69;11 lat (w tym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną).

Niewerbalna skala IQ opiera się na pięciu niewerbalnych podskalach odnoszących się do każdego z pięciu czynników poznawczych badanych za pomocą SB5 (Rozumowanie płynne, Wiedza, Rozumowanie ilościowe, Przetwarzanie wzrokowo- przestrzenne, Pamięć robocza). Używa się jej do diagnozy osób słabosłyszących, a także osób z zaburzeniami komunikacji, autyzmem, trudnościami w nauce, poważnym uszkodzeniem mózgu, władających językiem polskim w sposób ograniczony z powodu pochodzenia, oraz w przypadku afazji lub udaru, które negatywnie wpływają na zdolności językowe jednostki.

Werbalna skala IQ składa się z pięciu werbalnych podskal odnoszących się do każdego z pięciu czynników. Wykorzystuje się ją przeprowadzając badanie skalą pełną, a także w specjalnych przypadkach badania osób z osłabionym wzrokiem, niepełnosprawnych ruchowo, etc.

Średni czas przeprowadzenia testu SB5 to 15 do 90 minut, w zależności od stosowanej skali i wieku pacjenta. Pełna skala IQ zajmuje zazwyczaj od 45 do 90 minut, Skala skrócona IQ od 15 do 20 minut.

Test pozytywnie oceniony przez Komisję ds. Testów Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk. Test rekomendowany przez Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich ds. Psychologii Klinicznej. Test w wykazie narzędzi diagnostycznych Ministra Zdrowia.