Oferta zajęć

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR)

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU (WWR)

o

Zajęcia potocznie zwane WWR- em, są przeznaczone dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Są to zajęcia edukacyjno-rehabilitacyjne, prowadzone przez zespół specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje do pracy z dzieckiem mającym zaburzony rozwój psychoruchowy (autyzm, wady wymowy, opóźniony rozwój intelektualny, dysfunkcje narządów ruchu, choroby przewlekłe i genetyczne zaburzające rozwój). Nasza wspólna praca rozpoczyna się od momentu wydania dokumentu do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

Jak uzyskać WWR?

– kontakt dziecka z lekarzem pediatrą/ specjalistą;

– uzyskanie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego opóźnienie/ niepełnosprawność/ zaburzenie (ważne aby lekarz zaznaczył potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju);

– udanie się z zaświadczeniem do poradni publicznej (obowiązuje rejonizacja);

– zgłoszenie dziecka na diagnozę, wypełnienie wniosku o wydanie opinii;

– do 30 dni poradnia musi wydać opinię;

– a następnie zgłoszenie się do nas, zajmiemy się Twoim dzieckiem, przydzielimy odpowiednie zajęcia do rozpoznanych dysfunkcji;

Neurologopeda

NEUROLOGOPEDA

o

Głównym celem terapii neurologopedycznej jest eliminowanie zaburzeń komunikacyjnych powstałych w skutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, a w tym: usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, poprawianie jakości funkcji oddechowej, językowej, fonacyjnej, a także w niektórych przypadkach wprowadzenie alternatywnych sposobów komunikowania się.
Wskazaniem do terapii neurologopedycznej jest: afazja, dyzartria, alalia, mózgowe porażenie dziecięce, wady genetyczne oraz wady wrodzone centralnego układu nerwowego, niepełnosprawność sprzężona, choroby neurologiczne, uszkodzenia mózgu, autyzm.

Terapia ogólnorozwojowa

TERAPIA OGÓLNOROZWOJOWA

o

To specjalistyczne, zamierzone działania mające na celu pomóc dzieciom przejawiającym zaburzenia rozwoju i zachowania. Zajęcia służą uregulowaniu, usprawnianiu, wzmocnieniu rozwoju fizycznego, emocjonalnego, funkcji poznawczych, zdolności komunikacyjnych, samodzielności.

Terapia behawioralna

TERAPIA BEHAWIORALNA

o

Terapia, która m.in buduje repertuar zachowań pożądanych oraz minimalizuje zachowania niepożądane, takie które utrudniają funkcjonowanie dziecka w społeczeństwie. Zalecana jest we wczesnej interwencji czyli w przypadku dzieci, które nie ukończyły jeszcze 3 r.ż. Najistotniejszym celem jest nauczenie dziecka samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, a także umiejętności szybkiego i łatwego przystosowania się do zmieniających się warunków otoczenia. Fundamentem do pracy z dzieckiem będzie dokładne poznanie jego umiejętności oraz stworzenie indywidualnego programu terapii, który będzie podstawą do rozwijania deficytów dziecka oraz redukowania jego zachowań trudnych.

Terapia pedagogiczna

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, są ukierunkowane m.in dla dzieci odrzuconych przez grupę rówieśniczą. Zajęcia pomagają wyrównać braki w wiadomościach i umiejętnościach, usprawniają umiejętności w nauce pisania oraz czytania. Eliminują niepowodzenia emocjonalno – społeczne, stymulują rozwój dziecka, a także usprawniają rozwój psycho – motoryczny. Plan pracy jest jest indywidualny dla każdego dziecka.

Integracja sensoryczna

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Jest to terapia skierowana do dzieci, które mają m.in. problemy z właściwą organizacją wrażeń zmysłowych, przejawiają wygórowaną lub zbyt niską reakcję na bodźce zmysłowe ( podwrażliwość lub nadwrażliwość), mają kłopoty z koncentracją, są niezgrabne ruchowo, mają opóźniony rozwój mowy, nie lubią się przytulać lub przeciwnie nadmiernie dążą do mocnego kontaktu fizycznego, nie tolerują metek, nie lubią zabiegów higienicznych itp.
Zanim rozpocznie się terapia musi nastąpić rzetelna oraz trafna diagnoza, wywiad z rodzicem. Kluczem do sukcesu będzie stworzenie wzajemnego zaufania i systematyczność.

Trening umiejętności społecznych (zajęcia grupowe)

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (zajęcia grupowe)

Jeśli Twoje dziecko ma trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, nie potrafi bądź ma problem z utrzymaniem relacji społecznych, potrzebuje wsparcia w wyrażaniu swoich emocji to trening umiejętności społecznych jest dla niego.
Celem naszych zajęć jest:
– rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz kontroli nad emocjami;
– rozwijanie poczucia własnej wartości;
– rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które występują w życiu codziennym;
– kształtowanie prawidłowych wzorców komunikowania się;
– nawiązywanie relacji z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi;

Sensoplastyka

SENSOPLASTYKA

o

Zajęcia plastyczne, które skupiają się na pełnej dowolności, miłej atmosferze oraz przede wszystkim na uśmiechu naszych podopiecznych.  Pobudzają wszelkie zmysły. W sensoplastyce używane są tylko produkty spożywcze tj. mąki, kasze, makarony, galaretki, fasola, ryże, czekolada, posypki cukiernicze, kakao, oleje. Zajęcia odbywają się na dużej sali. Nie ma harmonogramu, ani planu.

I co najważniejsze, nie używamy żadnych fartuszków, dziecko ma prawo się ubrudzić. Dajemy szanse doświadczać  CAŁYM sobą wszystkiego co jest wokół nas.

Drodzy Rodzice tylko u nas Wasze pociechy będą mogły  rozsypywać, gnieść, smakować, turlać się do woli, a my to wszystko posprzątamy i będziemy się z tego cieszyć !

Rehabilitacja ruchowa

REHABILITACJA RUCHOWA

o

Ćwiczenia kinezyterapeutyczne  w formie indywidualnych zajęć z terapeutą. Podczas rehabilitacji terapeuta dopasowuje ćwiczenia pod kątem jakościowym i ilościowym do aktualnych potrzeb dziecka. Zajęcia odbywają się w różnych pozycjach  ciała, z różnymi przyrządami. Podczas wspólnej pracy z dzieckiem, fizjoterapeuta stara się wykorzystać pełen warsztat swojej wiedzy i umiejętności.

Terapia psychologiczna - konsultacja psychologiczna

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA – konsultacja psychologiczna

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA
Konsultacja psychologiczna jest pierwszym krokiem na drodze do rozpoznania problemów, z jakimi zmagamy się w życiu codziennym. Niezależnie od tego, czy poszukujemy porady związanej z konkretnym problemem, czy też zmagamy się z długofalowym dyskomfortem psychicznym, pierwsze spotkanie z psychologiem określane jest jako konsultacja.
Konsultacja psychologiczna: to forma jednorazowej usługi, ale w praktyce udzielenie pełnej porady może wymagać średnio do trzech do pięciu konsultacji psychologicznych. Konsultacja wykorzystywana jest przez psychologa do postawienia diagnozy psychologicznej oraz może być wstępem do leczenia psychoterapeutycznego lub psychiatrycznego.

DIAGNOZA
Diagnoza psychologiczna stanowi próbę wyjaśnienia czynników i mechanizmów psychologicznych wpływających na powstawanie zgłaszanych problemów. Służy poznaniu dziecka, jego możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu przedszkolnym, osobniczym, w relacjach
rodzinnych, czy rówieśniczych. Diagnoza jest opisem funkcjonowania psychicznego jednostki, który zawiera m.in.:
 określenie pozytywnych i negatywnych właściwości psychicznych;
 opis psychologicznych mechanizmów wyjaśniających obszary problematyczne w funkcjonowaniu;
 wskazówki i zalecenia do dalszego postępowania;
 prognozy na przyszłość.
Do podstawowych metod diagnostycznych stosowanych przez psychologów należą: rozmowa, wywiad, obserwacja, a także testy psychologiczne. Metody te pozwalają na postawienie i sprawdzenie hipotez dotyczących funkcjonowania dziecka, osoby w związku z badanym obszarem. Diagnoza psychologiczna pozwala lepiej poznać i zrozumieć samego siebie, może być wstępem do
psychoterapii lub innej formy pomocy psychologicznej.

Terapia psychologiczna - poradnictwo

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA – poradnictwo / wsparcie psychologiczne dla rodziców

W Polskiej literaturze poradnictwo psychologiczne opisywane jest jako „forma pomocy oferowana osobom zdrowym, doświadczającym problemów życiowych, trudności przystosowawczych i kryzysów rozwojowych” (Helena Sęk, 2001).
Poradnictwo psychologiczne jest ukierunkowane na doraźną pomoc w określeniu problemów i znalezieniu najlepszych sposobów ich rozwiązania.

Na czym polega taka pomoc? Podstawowym zadaniem poradnictwa psychologicznego jest bazowanie na mocnych stronach osoby, która przeżywa życiowy kryzys. Celem jest odzyskanie równowagi emocjonalnej i przekonanie o możliwości wpływania na swoje życie.

Terapia psychologiczna - warsztaty dla rodziców

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA – warsztaty dla rodziców

Oferujemy cykl spotkań z rodzicami dla których ważna jest refleksja dotycząca wychowania, chcą się doskonalić w roli rodzica lub mają konkretne problemy wychowawcze. Dzięki warsztatom rodzice, uczą się m.in. jak rozpoznawać swoje uczucia, jak rozpoznawać uczucia dziecka, jak uniknąć błędów własnych rodziców, jak robić przestrzeń na emocje dziecka itp. Poznają się sposoby jak chwalić dziecko, czy zachęcić do samodzielności.

Terapia psychologiczna - psychoterapia?

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA – psychoterapia

PSYCHOTERAPIA – Co to jest psychoterapia?
Psychoterapia to leczenie rozmową. Ale to zupełnie inna rozmowa, niż z koleżanką, kolegą przy kawie i ciasteczku. Wbrew obiegowym opiniom psychoterapia nie polega na udzielaniu porad, pocieszaniu, mówieniu komplementów czy trzymaniu za rękę.
Rozmowa terapeutyczna pomaga uświadomić sobie, z czego wynikają aktualne kłopoty, dostrzec powtarzające się schematy oraz utrudniające życie przekonania i zastanowić się, czy chcemy je zmieniać. A jeśli tak, to w jakim kierunku mają iść te zmiany.
Psychoterapia to jedna z metod leczenia schorzeń, zaburzeń i nieprawidłowości dotyczących ludzkiej psychiki. W zależności od problemu i stopnia jego nasilenia, stosuje się różne rodzaje i metody psychoterapii. Do najpopularniejszych metod zalicza się terapię psychodynamiczną, humanistyczną, systemową, poznawczo-behawioralną, psychoterapię Gestalt oraz terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach. Wszystkie łączy wspólny element, jakim jest bezpośredni kontakt psychoterapeuty z pacjentem.
W naszej Poradni pracujemy głównie w nurcie psychoterapii poznawczo – behawioralnej.
Psychoterapia: na co pomaga?
Psychoterapia sprawdza się w leczeniu zaburzeń takich jak: depresje, stany lękowe, nerwice, fobie, zaburzenia żywienia. Bywa pomocna, gdy pacjent nie radzi sobie emocjonalnie z pewnymi sytuacjami w życiu np. przeżywa żałobę, traci motywację do działania, staje się od czegoś uzależniony, czuje się bezradny, nie umie wyjść z trudnych relacji (np. w pracy).
Jak wygląda pierwsze spotkanie z psychoterapeutą?
Pierwsze spotkanie z terapeutą nie różni się bardzo od wizyty u lekarza rodzinnego – naszym celem jest opisanie problemu, z którym przychodzimy. Podczas spotkania psycholog zaproponuje formę pomocy, w tym liczbę i częstość spotkań oraz metody rozwiązania problemów. Może się też zdarzyć,
że poradzi udanie się do psychiatry w zależności od nasilenia problemu.

Kinezjotaping

KINEZJOTAPING

Metoda plastrowania polegająca na naklejaniu specjalnej taśmy na powierzchnię ciała.